Nieuws d.d. 02.08.2018

3e gewijzigde “openstelling” Zuidwestplas Sibelco

Sibelco heeft een vergunning tot 25 januari 2020. In deze vergunning  is opgenomen is dat na ontgronding het terrein wordt ingericht t.b.v. de functies natuur en recreatie. Er ligt een prachtig eindplan ten grondslag aan de voorwaarden voor eindinrichting waarbij ook expliciet openstelling verplicht is. Er is sprake van gefaseerde inrichting. Het besluit zegt: “Door gefaseerde inrichting wordt voorkomen dat grote delen van het concessiegebied onafgewerkt blijven liggen waarbij tevens eerder gebruik gemaakt kan worden van de aangebrachte voorzieningen door omwonenden c.q. recreanten”.  

In 21 september 2016 werd met veel bombarie een z.g. feestelijke gedeeltelijke openstelling van de Zuidwestplas gepresenteerd. De Sibelcogroeve werd voor wandelaars opengesteld op woensdag van 17:00 tot 19:00 uur en zaterdag van 14:00 tot 17:00 uur. In juni 2017 werden de openingsuren eenzijdig gewijzigd. Alleen nog op woensdag van 17:00 tot 19:00. Iedereen weet dat Nederlanders om 18:00 uur aan tafel gaan!!!

Wat schetst de verbazing van fervente wandelaars in 2018? Op 11 juli staan zij voor een gesloten poort terwijl bord met openingstijden dit seizoen herplaatst is. Ze krijgen bij Sibelco geen gehoor. Het is schijnbaar erg moeilijk voor Sibelco om gemaakte afspraken na te komen. Het zou fatsoen tonen als men bij een voorgenomen wijziging eerst informeert en niet de mensen voor een voldongen feit plaatst. Na hulpvraag bij de wethouder Frank Simons van Heerlen komt dan een reactie van Sibelco; Vooruitlopend op de definitieve bestemming en openstelling in 2019/2020 (hangt af van de vergunningstermijn) nog steeds dit gebied op regelmatige ogenblikken willen en zullen openstellen.

En vandaag 2 augustus 2018 komt dan het “verlossende” bericht:

Openstelling vanaf heden: 2 x per maand op 2e en 4e woensdag van de maand in de periode april t/m oktober; van november t/m maart: uitsluitend geopend op aanvraag. Tot nu toe gold: openstelling iedere woensdag van de maand (van 1700 tot 19.00 uur) in de periode april-oktober.

Het krantenartikel in LD meldt dat de tijden zijn van 16:00 tot 20:00 uur. Dus van een spontane wandeling op woensdag (max 2 uur) is geen sprake meer. Je zult in je agenda moeten vastleggen wanneer het “mag”. Het is schandalig hoe hier met omwonenden en natuurliefhebbers wordt omgegaan. Uit de argumentatie die Sibelco gebruikt is duidelijk af te leiden dat dit alles gedaan wordt om een nieuwe vergunning  binnen te kunnen slepen.

 • Uitleg (mondeling of via borden) over de natuur, Sibelco, de nieuwe vergunningsaanvraag, timing, toeristische mogelijkheden….

Uitleg over de nieuwe vergunningsaanvraag via borden? De openstelling hoort binnen de huidige vergunning en is al sinds 2016 door Sibelco (Sigrano) aan omwonenden beloofd.

 • Niet enkel directe omwonenden doch de ruimere regio Parkstad betrekken

Bij de huidige openstelling was geen afgrenzing op alleen omwonenden. Dat is op het openstellingmoment in 2016 duidelijk door Provincie en Sibelco gepresenteerd.

 • Herbekijken van de openingsmomenten/uren, zoals u ook aangeeft in uw mail

Mooi!! Dus in plaats van elke woensdag twee uurtjes wordt het nu twee dagen per maand vier uurtjes!!!Te belachelijk voor woorden.

 • Garanderen veiligheid

Dit argument sinds jaar en dag gebruikt terwijl openstelling in 2006 werd toegezegd.

 • Beperken/vermijden overlast door de openstelling voor de omwonende

Dreigen met toestanden zoals bij de Enci

 • En als “Kers” op de taart!. 

  Voor deze regeling is gekozen omdat vanaf augustus 2018 op bovengenoemde woensdagen ook gewandeld kan worden onder leiding van een gids die bekend is met de flora en fauna bij de Zuidplas. De gids laat dan aan wandelaars, vogelaars en andere natuurliefhebbers zien hoe het gebied er op dit moment uitziet. De aanvraag voor een gids (voor de bezoekers zijn daar geen kosten mee gemoeid) moet minimaal 1 week vooraf per mail worden gemeld via: Hans.Ophelders@Sibelco.com.

  Wie buiten de twee ‘vaste’ woensdagen in de maand om alsook in de periode november-maart de Zuidplas groepsgewijs (vanaf 20 personen) wil bezoeken, kan per mail een verzoek indienen (minimaal 1 week vooraf). Sibelco zorgt dan ook voor een gids. Aanmelden via: Hans.Ophelders@Sibelco.com

  De eerste openstellingstermijn is woensdag 8 augustus om 16:00 uur.

 

Wij houden u op de hoogte!